31.5.2017 / Gösterim Sayısı : 1324

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ ASİL LİSTE SONUÇLARI AÇIKLANDI.

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ (Tebliğ No:2017/10) kapsamında İlimize 160 proje tahsis edilmiştir. Hak kazanan genç çiftçilerimizin listesi ektedir. Hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerimizle 05/06/2016 - 12/06/2016 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerimizde sözleşme imzalanacak olup; Bölgemize, İlimize ve genç çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz.

Asil Liste için tıklayınız.


Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri için (TİGEM) Genç çiftçiye Ön Ödeme-Hibe Ödemesi yapılması için:

a)      Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler

 • Hibe Sözleşmesi (Sistemden),
 • Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden),
 • Taahhütname (Tebliğ Eki-Noter Onaylı),
 • İkametgâh Belgesi (Sistemden Kontrol),

   (Projenin uygulanacağı yer ile aynı olması gerekir),
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,                                                                                                
 • İşletme Kapasite Belgesi,
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi (Noter veya Muhtar Onaylı),
 • Hibe-Ön Ödeme Talep Dilekçesi.

b)     Sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde

 •  3.000,00 TL nin TİGEM' in ilgili hesabına yatırıldığına dair dekont.

 

          Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri Haricindeki Ödemeler İçin

a)      Genç Çiftçiden İstenecek Belgeler

 • Hibe Ödeme Talep Dilekçesi ve Ekleri,
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • İşletme Tescil Belgesi ( Ağıl/Ahır, Kanatlı, İpekböceği ve gıda üretimi ve işlemeye esas tesisler için istenir.)
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,
 • ÇKS belgesi veya proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan HAYBİS, AKS, ÖKS, OTBİS vb. çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge; proje uygulama ve takip sürecinde, ilgili kayıt sistemlerinin Bakanlığımızca belirlenen, yeni kayıt veya güncellemeye açık olduğu dönemde belge temini sağlanır. Sistemlerin kapalı olması ödemeyi engellemez.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 • Basınçlı sulama sistemi kurulması ile ilgili projeler, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.
  • Teknik şartname; genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası, arıcılık malzemeleri vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge.
  • Diğer alımlara ait fatura, kasa fişi (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura), ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve suretleri şeklinde  il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilecektir.

 

b)       Sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde

       4.000,00 TL' nin Merkez Birliğinin ilgili hesabına yatırıldığına  dair  banka dekontu.

 


''