3.4.2017 / Gösterim Sayısı : 1197

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

​Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi​ için Başvurular 7 Nisan 2017 tarihinde başlayıp ve 5 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği için lütfen tıklayınız.

Uygulama Rehberi ve İllere Göre Uygulanacak Proje Konuları için tıklayınız.

BAŞVURU YERİ, GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

    Başvuru Yeri ve Zamanı

  1. Başvurular;
  1. Başvurular 07 Nisan 2017 tarihinde başlar ve 05 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.
  2. Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr)  programından yapılır. (Yazılım programının "Dokümanlar" kısmında "Web Sitesi Kullanımı Yardım Dokümanı" bulunmaktadır.)
  3. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.
  4. Genç çiftçiler çıktıları,  projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.
  5. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

       Genç çiftçilerde aranan şartlar:

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)   Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün

almamış olmak.

c)    Okur-yazar olmak.

ç)  Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak.

d)  Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibari ile KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş' tan fazla hayvan sahibi olmamak.

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 2016/16 No' lu Tebliğ kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak.

h) Bu maddenin (f), (g) ve (ğ) bendi hükümlerinin kontrolünü ve takibini Genel Müdürlük yaparak yazılım programı üzerinde uygulanmasını sağlar.

ı)  Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

i) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

 

İstenecek belgeler

 

1)  Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a)  Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b)  Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK' dan alınan belge.

c)  Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge.

d)  Başvuru dilekçesi. (Yazılım programı üzerinden)

ç)  Proje tanıtım formu. (Yazılım programı üzerinden)

e)  Tebliğ ekindeki "Taahhütname".

f) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi, (Okur Yazarlık Belgesi ve Diploma örnekleri, aslı görülmüştür olarak veya onaylı olarak kabul edilmiş olması gerekir. Okul terk (Tasdikname) belgesi program kapsamında Okur-Yazar Belgesi olarak kullanılabilecektir. Okullardan alınan ".. Okulumuzdan Mezun Olmuştur." İfadesi olan belgeler kişiye ait beyan olup sonrasında başvuru sahibinin örgün eğitime (Açık Öğretim – Açık Lise Hariç)  devam ettiği tespit edilir ise başvuru reddedilip gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanacaktır. )

g)  Genç çiftçi değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere;

1)  Yatırım yeri mülkiyetinin (hisseli tapuda, yatırım yeri kadar hisseye sahip olanlar mülkiyeti kendisine ait kabul edilir) genç çiftçiye ait olduğuna dair,

2)  Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren (Yabancı ülkelerdeki okullardan alınan diplomalar Yüksek Öğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı/Müdürlüğü tarafında onaylanması gerekir.) belge,

3)  Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren,

4)  Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü kişi

    olduğuna dair,

değerlendirmeye esas belgeler.


''